นอกเหนือไปจากความเพลิดเพลินของการได้เดินชมบรรยากาศทุ่งนาเขียวขจีแล้ว ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยแห่งนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวนาและประชาชนทั่วไปที่สนใจใคร่รู้เรื่องราว ความเป็นมาและวิถีชีวิตของบรรพบุรุษของชาวไทย ที่ประกอบอาชีพทำนามาตั้งแต่ครั้งอดีต ตลอดจนวิธีการทำนาที่เหมาะสมในสภาพปัจจุบัน พื้นที่จัดแสดงประกอบด้วยหมู่เรือนไทยตั้งเรียงรายอย่างสวยงามท่ามกลางท้องทุ่งนาอันกว้างใหญ่

โดยนักท่องเที่ยวสามารถแวะเยี่ยมชมได้ตามความสนใจ ประกอบด้วย เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ จัดแสดงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ พระบรมฉายาลักษณ์ในพระราชกรณียกิจต่างๆ พระบรมรูปและพระสาทิสลักษณ์ของราชวงศ์จักรีตั้งแต่รัชกาลที่ 1 – 9 เรือนแม่โพสพ จัดแสดงองค์แม่โพสพแกะสลักจากไม้สักทั้งท่อนและรูปหล่อแม่โพสพในสมัยรัตนโกสินทร์, เรือนหนังสือพระราชกรณียกิจและเรือนหนังสือข้าว ให้ชาวนาและผู้สนใจได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกระบวนการผลิตข้าวในขั้นตอนต่างๆ เรือนวิถีชาวนาไทยในอดีต หมู่เรือนไทยทรงสวยที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ในการทำนาของชาวนาในอดีต ต่อกันยังมียุ้งข้าวและคอกควายที่เป็นส่วนสำคัญในการทำนา แปลงนาสาธิต ชมความเขียวขจีของทุ่งนาและความหอมของข้าวที่ออกรวงใหม่ แปลงนาแห่งนี้สาธิตการปลูกพันธุ์ข้าวนาปรัง 12 ชนิดที่นิยมปลูกในปัจจุบัน หอเตือนภัยชาวนา มีจุดชมวิวมุมสูง ใช้เป็นหอประกาศเตือนภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับชาวนาในปัจจุบันและอนาคต ร้านโชห่วยและร้านขายของ รำลึกความหลังกับร้านค้า ที่รวบรวมสินค้าในสมัยอดีต. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand